Phần mềm VNPT LIS

Stt
Loại thiết bị
Đơn vị tính
Chi phí
Phí dịch vụ hàng tháng
1
Máy xét nghiệm 1 chiều
VNĐ/Thiết bị
3.000.000đ
550.000đ/Thiết bị/Tháng
2
Máy xét nghiệm 2 chiều
VNĐ/Thiết bị
5.000.000đ
550.000đ/Thiết bị/Tháng