Chữ ký số

Stt
Dịch vụ
Nội dung
Tháng sử dụng
Thành tiền(đ)
1
SmartCA nhân viên cơ bản- Tốc độ ký: 01 lượt ký/giấy

- Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký
01

03

06

12

24

36
50.000

140.000

280.000

540.000

1.000.000

1.500.000


2


SmartCA Doanh nghiệp cơ bản

- Tốc độ ký: 01 lượt ký/giấy

- Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký
12

24

36
1.500.000

2.700.000

3.800.000