Phần mềm gọi số

Stt
Nội dung
Đơn vị tính
Đơn giá (VNĐ)
(TB từ 1-2)
Đơn giá (VNĐ)
(Từ TB thứ 3)
1
Phí kết nối phần mềm bốc số
Thiết bị
2.200.000
1.650.000
2
Phí duy trì
Thiết bị
200.000/tháng
200.000/tháng